Regulamin

  O NAS

   

  Właścicielem witryny www.4generations.pl wraz z subdomenami jest F.H.U. As-Com Agnieszka Sajdak, Biczyce Dolne 145, 33-395 Chełmiec, NIP 7343175085

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Właściciel.

  DEFINICJE

  Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  • SKLEP/SERWIS – serwis internetowy www.4generations.pl
  • DZIEŃ ROBOCZY — jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (min. 24h).
  • ZAMÓWIENIE – rezerwacja produktu poprzez umieszczenie go w „Koszyku” i kliknięcie opcji „Zapłać”. Jest to oświadczenie woli Kupującego, które składa za pomocą Formularza Zamówienia. Zmierza ono bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • ZAKUP – Nabycie produktu poprzez opłacenie ZAMÓWIENIA
  • KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy. Konto gromadzi dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży, uzyskanych zniżkach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Umożliwia ona korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści. Zawierać one będą informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  • PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym przedmioty. Ich właścicielem, twórcą bądź współtwórcą jest Sprzedawca i są one przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
  • SPRZEDAWCA – Usługodawca, będący stroną Umowy Sprzedaży (właściciel SERWISU)
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana między Kupującym a Sprzedawcą Serwisu. Umowa Sprzedaży Strony zawierają zgodnie ze złożonym Zamówieniem, na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  • USŁUGODAWCA – F.H.U. As-Com Agnieszka Sajdak, Biczyce Dolne 145, 33-395 Chełmiec, NIP 7343175085
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Należy mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Opera w wersji 38.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 49.0. i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej) ; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

  USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

  Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

  Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. 

  Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne.

  WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

  Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji. W tym momencie Usługodawca i Usługobiorca zawierają pomiędzy sobą umowę o korzystanie z konta. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, hasło oraz imię i nazwisko. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia. W takim wypadku konieczne jest dodatkowo podanie hasła, a Konto tworzony się z chwilą złożenia Zamówienia.

  Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

  Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści.

  PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

  PŁATNOŚĆ za zamówienie – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument. Konsument może też wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

  WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY, KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:

  1. Sprzedawca w ramach swojego Serwisu wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuję ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę” w Formularzu Zamówienia. W tym momencie Kupujący i Sprzedający zawierają pomiędzy sobą Umowę Sprzedaży.
  3. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy. Dodatkowo potwierdzenie jest wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.

  Szczegółowy przebieg zawarcia Umowy

  • Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje dane kontaktowe Kupującego, a Kupujący otrzymuje dane kontaktowe Sprzedawcy. Kupujący i Sprzedawca obowiązani są do nawiązania niezwłocznego kontaktu po zawarciu Umowy Sprzedaży celem jej realizacji.
  • Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawcy jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny. Sprzedający czeka na zaksięgowanie środków na koncie maksymalnie 5 dni roboczych — przez ten czas produkt zostaje zarezerwowany dla danej osoby. Po tym czasie Umowa Sprzedaży (zamówienie) zostaje anulowana, a przedmiot wraca do sprzedaży i staje się dostępny dla innych Kupujących. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia od tej samej osoby, w przypadku 2 lub więcej nieopłaconych zamówień.
  • Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (należy kierować się wyświetlanymi komunikatami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta. Są to: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

  Czas realizacji, zadatek, anulowanie zamówienia.

  • Czas realizacji zamówienia podany uzależniony jest od rodzaju zakupionych przedmiotów (podany przy każdym produkcie). Brany jest pod uwagę najdłuższy z podanych okresów. Czas realizacji jest liczony od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy
  • Zamówienia ulegają automatycznemu anulowaniu w przypadku nieuiszczenia opłaty w ciągu 5 dni  roboczych od złożenia zamówienia.
  • Sposób dostawy oraz jej koszt widoczny jest w trakcie procesu finalizacji zamówienia.

  Przedsprzedaż (preorder)

  • Przy produktach oznaczonych jako „preorder” każdorazowo podana jest data wprowadzenia produktu do obrotu oraz minimalna liczba zamówień potrzebna, aby wprowadzenie produktu do sprzedaży i jego wysyłka doszły do skutku. 
  • Aby zarezerwować produkt, należy opłacić cenę produktu, tak samo, jak w przypadku standardowego zakupu.
  • W przypadku gdy produkt nie wejdzie do regularnej sprzedaży, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od podanej wcześniej daty wprowadzenia do obrotu zwróci na konto kupującego wpłaconą uprzednio kwotę.

  NEWSLETTER

  • Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji; oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie z link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera). Rezygnacja następuje poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. W szczególności za pośrednictwem linku umieszczonego w Newsletterze. Można skorzystać również z formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej: as@4generations.pl

  KOMENTARZE W SERWISIE INTERNETOWYM

  1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość dodawania przez Usługobiorców komentarzy do treści dostępnych w Serwisie Internetowym (np. artykuły tematyczne), w wyznaczonych do tego miejscach.
  2. Usługobiorcy korzystający z komentarzy obowiązani są do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
  3. Usługobiorcę wystawiającego komentarz lub odpowiedź na niego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści naruszających dobra osobiste oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów, lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

   

  KONTAKT Z NAMI

   

  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu. Można się z nami skontaktować także poprzez e-mail: as@4generations.pl oraz poczta tradycyjna F.H.U. As-Com Agnieszka Sajdak, Biczyce Dolne 145, 33-395 Chełmiec. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

  REKLAMACJE I ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u Sprzedawcy.
  2. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
  3. Sprzedawca udziela na swoje wyroby 12 miesięcy rękojmi.
  4. Zgodnie z przepisami prawa – Kupujący ma 14 dni na zwrócenie nieużywanego produktu (zakupionego online) bez podania przyczyny, posługując się formularzem zwrotu, który otrzyma droga mailową. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku:

  • produktów cyfrowych;
  • produktów robionych na zamówienie, które zostały wykonane zgodnie z wszelkimi ustaleniami oraz których końcowe zdjęcia zostały zaakceptowane przed wysyłką towaru.

  Prawo do zwrotu nie przysługuje także w przypadku bezpośredniej sprzedaży (odbioru osobistego).  

  REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  • Reklamacja związana z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może zostać złożona za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu. Reklamację można złożyć również pocztą elektroniczną (as@4generations.pl) oraz pocztą tradycyjną skierowaną na adres firmy.
  • Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane powyżej są jedynie zaleceniem i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.
  • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

   

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  • Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

    PRAWA AUTORSKIE

  • Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości, oraz jego poszczególnych elementów, należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Chronią je Prawo Autorskie oraz innych przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  • Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Umowa zawierana poprzez www.4generations.pl zawierana jest w języku polskim. 
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług, zmiany Cennika — w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego. Tzn. w sytuacji, gdy Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.